• امروز دوشنبه, 31 تیر 1398 مصادف با 22  ژوئیه  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  معرفی هیئت مدیره و شورای سازمان

   

   

   

  اعضای هیئت مدیره:

  نام و نام خانوادگی

  سمت در هیئت مدیره

  سمت فعلی

  محمدامیر براهویی

  رئیس هیئت مدیره

   معاون خدمات شهر

   پرویز سلیمی خراشاد

  عضو هیئت مدیره

  رییس سازمان

  مسعود ریگی

  عضو هیئت مدیره

  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

                                                  

   اعضای شورای سازمان:

  نام و نام خانوادگی

  سمت در شورای سازمان

  سمت فعلی

  عبدالقادر پربار

  رئیس شورای سازمان

  شهردار زاهدان

  محمدامیربراهویی 

   عضو شورای سازمان

  معاون خدمات شهر 


  عبدالباسط پاکزاد

  عضو شورای سازمان

  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز دارای استان

  منصور بیجار

  عضو شورای سازمان

   

  مدیرکل دفترفنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

   یوسف ریگی

  عضو شورای سازمان

  ----