• امروز شنبه, 04 خرداد 1398 مصادف با 25  مه  2019
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    برگزاری کارگاه آموزشی مشترک با سازمان فنی وحرفه ای

    درراستای سیاست های همکاری متقابل بین سازمانی کارگاه مشترک آموزش وآشنایی با گیاهان زینتی با حضور کارشناسان ، دانشجویان وکاراموزان سازمان فنی وحرفه ای استان وکارشناسان سازمان پارکها وفضای سبزدر مورخه24/4/95 در محل سایت تولیدات سازمان برگزار گردید. در این برنامه آموزشی فراگیران بصورت حضوری با گیاهان زینتی قابل کشت درزاهدان آشنا وبا نیازها ونحوه تکثیر آنها آشنا شدند.